Mediácia – mediátor


Partnerské nezhody, susedské spory, delenie majetku, zlé obchody … a veľa ďalších nie práve príjemných sporov nás môže v živote stretnúť. Neraz sa končia v rukách advokátov a na stoloch sudcov. Súdne spory sa u nás môžu ťahať roky a komu z nás sa na vyriešenie jedného problému chce toľko čakať? Miesto súdu a právnikov skúste využiť mediáciu.

soud

Mediácia
Tento termín v našich končinách nie je veľmi rozšírený a nie každý o ňom vie. Čo to teda vlastne je?
Mediácia je mimosúdna činnosť, v ktorej dve zúčastnené strany riešia spor pomocou mediátora. Ide o vedenie kultivovaného dialógu medzi dvoma sporiaimi sa stranami treťou osobou. Táto forma riešenie sporov sa teší veľkej obľube v Anglicku, USA, a ďalších krajinách sveta. U nás si len miesto hľadá, ale ponúka výhodné, rýchle a obojstranne výhodné riešenie pre obe sporiace sa strany.

Mediátor
Mediátor je neutrálna osoba, ktorá pomáha dvom sporiacim sa stranám dohodnúť. Mediátorom môže byť akákoľvek osoba, ktorá je zapísaná v registri mediátorov a na ktorej sa dohodli obe zúčastnené sporiace sa strany. Pozor, aj mediátor musí súhlasiť s tým, že sa bude urovnaniu sporu venovať. Môže vás pokojne odmietnuť. Mediátor je medzi dvoma spornými stranami nezaujatý a nestranný, preto by nemal žiadnu stranu zvýhodňovať. Stará sa hlavne o to aby tieto strany dospeli k objstranne výhodnej dohode, alebo ku kompromisu.

Mediátorom môže byť len osoba, ktorá
–         Má ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
–         Je spôsobilá na právne úkony
–         Absolvovala odbornú prípravu na mediátora
–         Je bezúhonná

rozvod

Mediáciu môžete využiť pri  takmer akomkoľvek spore: občianske, obchodné, susedské, pracovné, alebo rodinné. Nech sa váš spor týka takmer čohokoľvek mediáciou ho môže vyriešiť rýchlo a v porovnaní s platením právnikov a súdnych poplatkov aj pomerne lacno. Skôr než začnete hľadať právnika, ktorý by si zobral na starosť váš problém, skúste sa obzrieť po najbližšom mediátorovi. Mediáciou sa nemôžu riešiť trestné činy a domáce násilie.